• Uit voorraad geleverd
  • Niet tevreden? Geld terug
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Voor 18:00 besteld is volgende dag in huis*
  • Achteraf betalen mogelijk

Algemene voorwaarden

Art. 1

Toepasselijkheid met betrekking tot leveringen tussen bouFFante.nl en de consument.

A) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bouffante.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene leveringsvoorwaarden deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) van toepassing.

B) Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden volgens de "Wet kopen op afstand" tussen consument* en bouFFante hebt aanvaard.

*Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

C) Van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

D) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bouffante.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bouffante.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Art. 2

Aanbiedingen/overeenkomsten

A) Alle aanbiedingen van Bouffante.nl zijn vrijblijvend en Bouffante.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

B) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bouffante.nl. Bouffante.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bouffante.nl dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Art. 3

Betalingen en prijzen

A) Betaling vindt, op grond van de overeenkomst, vooraf plaats.

B) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, typefouten voorbehouden.

C) Betaling geschied zoals aangegeven tijdens het aankoopproces.

Art. 4

Levering

A) De door Bouffante.nl opgegeven levertijd is slechts indicatief en loopt vanaf het moment dat de betaling door Bouffante.nl is ontvangen. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. ALLE OP DE SITE GETOONDE ARTIKELEN ZIJN IN VOORRAAD. In beginsel streeft Bouffante ernaar om bestellingen die voor 18:00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden

B) Voor uitzonderlijke gevallen geldt de wettelijke uiterste leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling, na deze termijn heeft u het recht om de koop kostenloos te ontbinden,de eventueel reeds betaalde bedragen worden volledig teruggestort. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Bouffante zal nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

C) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Art. 5

Herroepingsrecht

A) Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

B) De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
- het product heeft ontvangen; of

- als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen

Art. 6     

Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

A) Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

B) Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

C) U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Art. 7  

Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan

A) Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping (BIJLAGE 1) of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

B) U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

C) Terugzending van de producten dient, indien redelijkerwijs mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

D) Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

E) U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

Art. 8     

Onze verplichtingen bij herroeping

A) Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

B) Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen die nodig waren om het product geleverd te krijgen inclusief eventuele verzendkosten. Na melding van de herroeping heeft u nog eens 14 dagen om het product retour te sturen. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

C) Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

D) Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Art. 9

Uitsluiting Herroepingsrecht

A) Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

- Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.

- Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

- Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Art. 10

Bestellingen/communicatie

A) Voor beschadigingen, misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bouffante.nl, dan wel tussen Bouffante.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bouffante.nl, is Bouffante.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bouffante.nl.

Art. 11

Overmacht

A) Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bouffante.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bouffante.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

B) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bouffante.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 12

Diversen

A) Indien u aan Bouffante.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Bouffante.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bouffante.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

B Wanneer door Bouffante.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bouffante.nl deze leveringsvoorwaarden soepel toepast.

C) Indien één of meer van de bepalingen van deze leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met Bouffante.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bouffante.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Art. 13

Klachtenregeling

A) Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

B) Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Art. 14

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

A) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

B) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam en als de bevoegde gerechtelijke instantie zich niet bevindt in Rotterdam dan aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.